QUÈ ÉS UN CLÚSTER?

 
Un clúster és una concentració d'empreses relacionades entre si, en una zona geogràfica relativament definida, que comparteixen reptes estratègics, proveïdors especialitzats, empreses de serveis i institucions associades.

Michael Porter. The Competitive Advantage of Nations. 1990

 
 

QUÈ ÉS L'AEI TÈXTILS?


L'AEI Tèxtils és una associació sense ànim de lucre, que té la voluntat d’aglutinar a totes les empreses i entitats catalanes vinculades directa o indirectament amb el sector dels materials tèxtils avançats, que conformen un pol productiu especialitzat amb avantatges competitius.

El conjunt format per empreses i totes les entitats del territori que en recolzen el seu potencial innovador, conformen l’anomenat clúster dels materials tèxtils avançats de Catalunya i al qual l’Agrupació dóna forma jurídica.

No es tracta d’una organització amb nous objectius, sinó una adaptació a la legislació actual i a la filosofia i la praxis de les noves estructures d’entramats d’organitzacions i empreses, sorgides en els països del nostre entorn europeu.


Missió Fomentar la innovació per a millorar la competitivitat dels seus membres i promoure la cooperació, la complementarietat i la comunicació entre aquests.

Visió Aconseguir una massa crítica suficient del conjunt d’empreses i organismes innovadors del territori per a facilitar les pràctiques innovadores que permetin millorar la seva competitivitat i projecció i visibilitat internacional.

Objectius estratègics

 • Promocionar la innovació en el sentit més ampli, millorant les capacitats de les empreses membres i combinant-les mitjançant col·laboracions horitzontals o multidisciplinàries.

 • Presència comercial a l’exterior, mitjançant accions de promoció i internacionalització.

 • Millora de la gestió i productivitat de les empreses per generar valor afegit i enfrontar-se als reptes de l’entorn actual.
 •  

  LÍNIES ESTRATÈGIQUES


  L’AEI TÈXTILS treballa en quatre eixos estratègics:

 • R+D+i : Fomentar la cooperació entre els seus membres; incrementar el nivell d'adopció d'iniciatives de suport a la innovació; promoure la participació del sector català dels materials tèxtils avançats en projectes de cooperació tecnològica a nivell europeu; generació de projectes de R+D i transferència tecnològica i augmentar la productivitat del territori fomentant la implementació de noves tecnologies i desenvolupament de nous productes i processos.

 • Internacionalització : Millorar l'accés a mercats internacionals; millorar l'accés la coneixement mitjançant activitats de R+D+i internacionals i partenariats tecnològics i comercials i millorar l'accés a infraestructures de recerca i producció claus en tercers països.

 • Competències : Augmentar la captació de formació dels treballadors actuals del sector i millorar el nivell de qualificacions; fomentar el coneixement de les oportunitats professionals del sector i proporcionar formació única i específica a nivell de tecnologia i mercat del sector dels materials tèxtils avançats.

 • Marketing : Promocionar l'intercanvi de bones pràctiques entre les empreses del territori; millorar la imatge del sector a Catalunya, promocionant les seves fortaleses i capacitats cap a altres sectors manufacturers del territori per a incrementar oportunitats de negoci a nivell global per atraure inversions i afavorir el comerç internacional i lobbying i creació de diàleg entre la indústria, la comunitat científica i l'administració pública.